กำลังโหลด...
สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อแมว

 

 

สารที่เป็นอันตรายต่อแมว


พาราเซตามอล/แอสไพริน(acetaminophen

/aspirin)

Antifreeze

Bleach
 

กรดบอริก(Boric acid)

Brake fluid
 

น้ำยาทำความสะอาด(Cleaning fluid and

solutions)
 

น้ำยาดับกลิ่น(Deodorants)
 

ตัวดับกลิ่น(Deodorizers)
 

น้ำยาล้างพวกสบู่(Detergents)

ยาฆ่าเชื้อ(Disinfectants)

สี(Dye)

แว๊กขัดพื้น(Floor wax)

สารฆ่าเชื้อรา(Fungicides)

น้ำยาขัดเฟอร์นิเจอร์(Furniture

Polish)

น้ำมันเบนซิน

ยากำจัดวัชชพืช(Herbicides)

ยาฆ่าแมลง(Insecticides)

ไลโซล(Lysol)

น้ำยาขัดโลหะ(Metal Polish)

Mineral Spirits

Mothballs

น้ำยาขัดเล็บและล้างเล็บ(Nail

Polish & Remover)

สี(Paint)

น้ำยาล้างสี(Paint Remover)

น้ำยาล้างฟิมล์(Photographic

Developer)

ยาฆ่าหนู/มด(Rat/Ant

Poison)

แอลกอฮอร์(Rubbing

Alcohol)

น้ำยาขัดรองเท้า(Shoe Polish)

เหยื่อดักหอยทาก/บุ้ง(Snail

/Slug Bait)

Suntan Lotion

Tar

Windshield

Washer Fluid

Wood Preservatives

พืชที่เป็นพิษต่อแมว


             แมวเป็นสัตว์ที่ชอบกัดกินใบไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกัน ในบางครั้งการกินใบไม้ หรือต้นไม้ที่ปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ในบ้านทำให้

แมวได้รับอันตรายได้ด้วย เหมือนกัน เนื่องจากมันเป็นพิษต่อแมว รายต่อไปนี้เป็นรายชื่อ พืชที่มักนิยมปลูกในบ้าน แต่เป็นพืชที่เป็นพิษ

หรือเป็นอันตรายต่อแมวตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงจนถึงระดับที่มีความรุนแรง ขึ้นอยู่กับว่าแมวได้รับ หรือกินพืชนั้นเข้าไปในร่างกายมาก หรือ

น้อย อย่าลืมว่า แมวที่เคี้ยวกินพืชที่เราใส่ปุ๋ย หรือสารเคมี หรือยาฆ่าแมลงให้กับพืชนั้น มันอาจจะมีผลต่อแมวได้โดยตรง หรือโดยอ้อมก็

ได้ หรือแมวอาจจะได้รับสารนั้นผ่านทางดินที่ใช้ปลูกพืชก็ได้ เราสามารถป้องกันแมวที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านไม่ให้กัดกิน หรือเคี้ยวพืชที่เรา

ปลูกประดับบ้านได้ด้วยการโรยสิ่งที่มีกลิ่นฉุน เช่น พริกไทย ที่ใบของต้นไม้ หรือถ้าแมวชอบที่จะขุดดินในกระถาง เราอาจจะหาตะแกรง

มาปกคลุมดินบนกระถางป้องกันการขุดก็ได้ ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้แมวอยู่ ใต้ต้นไม้เวลาไปขุด การกัดแทะจะลดลง หรือถ้าเป็นไม้

ประดับที่แมวชอบไปกัด เราอาจจะปลูกต้นไม้นั้นในกระถาง หรือกระเช้า แล้วนำไปแขวนไว้ แมวก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้ อาการของแมว

ที่เกิดจากความเป็นพิษของพืชมีได้ตั้งแต่ ชักและมีน้ำลายฟูมปาก มีอาเจียน จนอาจจะหมดสติถึงตายได้ : เมื่อพบว่าแมวมีอาการดัง

กล่าวควรรีบนำแมวไปพบสัตว์แพทย์ เพื่อให้การรักษาอย่างรีบด่วน หรือถ้าพบว่าแมวกำลังกินพืชที่เป็นพิษอยู่ (เห็น) ให้รีบนำไปพบสัตว์

แพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้แมวแสดงอาการออกมา

 

-----------------------------------------